Inbjudan att lämna förslag till mottagare av ASLA:s uppsatspris 2024

ASLA (Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap) inbjuder härmed till nomineringar för bästa magister-/masteruppsats eller examensarbete på avancerad nivå vid svenska lärosäten i ett ämne som faller inom tillämpad språkvetenskap. Priset kommer att gälla uppsatser examinerade från och med 1 november 2021, hela 2022 och fram till 31 oktober 2023. Förslag på uppsatser bör komma från [Fortsätt …]

1st Call for Papers: ASLA:s skriftserie nr 31

Härmed inbjuder ASLA intresserade att skicka in bidrag som rapporterar studier om praktiska språkliga problem till nummer 31 i ASLA:s skriftserie. I numret vill ASLA belysa tillämpad språkvetenskaplig forskning ur ett nordiskt perspektiv. Vi välkomnar därför särskilt, men inte uteslutande, bidrag med relevans för praktiska språkliga problem i Norden. Abstract (max 300 ord, exklusive referenser) [Fortsätt …]

Inbjudan till ASLA-symposium 2022

Det nationella symposiet för ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, anordnas den 7–8 april 2022 vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. Temat är Språk i praktiken – i en föränderlig värld, vilket ska tolkas i vid och kreativ bemärkelse. Även bidrag inom tillämpad språkvetenskap som inte direkt knyter an till temat är välkomna. Utöver sessionspresentationer innehåller [Fortsätt …]

Call for papers: ASLA:s skriftserie

Under hösten 2020 beslutade ASLA:s styrelse att erbjuda en ny publiceringskanal för vetenskapligt granskade studier inom fältet tillämpad språkvetenskap. Publikationen kommer att ges ut i ASLA:s skriftserie (ISSN 1100-5629) som finns indexerad på den så kallade norska listan (nivå 1). Publicering sker Open Access på ASLA:s hemsida. Med detta första Call for papers inbjuder ASLA intresserade att skicka in bidrag. [Fortsätt …]

Inbjudan att lämna förslag till mottagare av ASLA:s uppsatspris 2022

ASLA (Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap) inbjuder härmed till nomineringar för bästa magister-/masteruppsats eller examensarbete på avancerad nivå vid svenska lärosäten i ett ämne som faller inom tillämpad språkvetenskap. Priset kommer att gälla uppsatser examinerade under 2020 och 2021, men senast den 31 oktober 2021. Förslag på uppsatser kan komma från handledare, medbedömare eller examinator. [Fortsätt …]

Milena Zart tilldelas ASLA:s uppsatspris 2020

Milena Zart tilldelas ASLA:s uppsatspris 2020 för sin masteruppsats ”Språket är nyckeln”. Diskurser om integration i det politiska samtalet. Uppsatsen är skriven inom masterprogrammet i svenska vid Uppsala universitet. Milena Zart är i dag verksam vid Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk på Institutionen för nordiska språk i Uppsala och antagen [Fortsätt …]