ASLA:s uppsatspris

Sedan 2016 delar ASLA ut ett pris för bästa magister- eller masteruppsats vid svenska lärosäten i ett ämne som faller inom tillämpad språkvetenskap. Styrelsens bedömargrupp består av Hanna-Máret Outakoski (sammankallande) och Victoria Johansson och Lina Nyroos. Kontakt: hanna.outakoski@umu.se.

Pristagare

Helena Textorius ”Att göra musik. Det interaktionella arbetet vid ensemblerepetition”. Stockholms universitet: Institutionen för svenska och flerspråkighet. Magisteruppsats.

Luana Candido Fleury ”Can algorithms translate the world? A digital discourse analysis of Google Translate’s algorithmic agency in the translation of news reports”. Stockholms universitet: Institutionen för svenska och flerspråkighet. Masteruppsats.

2022

Jim Degrenius ”Flerspråkighet i samtida svensk raplyrik – performativitet, pragmatik och poesi.”Högskolan Dalarna: Magisteruppsats i svenska som andraspråk

2020

Milena Zart, ”Språket är nyckeln”: Diskurser om integration i det politiska samtalet. Uppsala universitet: Masterprogram i svenska.

2018

Anna Heuman, ”Øresundsbron ligger som en åndelig Berlinmur mellem det danske og det svenske”: En diskursanalys av grannlandskonstruktionen i den dansk-svenska invandringsdebattenen, Uppsala universitet: Masterprogrammet i Skandinavistik

2016

1) Natalie Choi, Perspectives on the Occupy Central Demonstrations in Hong Kong: A Critical Discourse Analysis on English-language Press in Hong Kong S.A.R., Taiwan and China. Stockholms universitet: Center för Tvåspråkighetsforskning

2) Anders Agebjörn, Bedömning av korrekthet och komplexitet i ett muntligt språkfärdighetstest. Lunds universitet: Språk- och litteraturcentrum.