ASLA:s stadgar

ASLA:s stadgar reviderades 2007 efter beslut vid två på varandra följande årsmöten, det första i Eskilstuna den 9 november 2006, det andra i Lund den 8 november 2007.

ASLA:s stadgar reviderades 2021 efter beslut vid två på varandra följande årsmöten, det första i samband med symposiet i Göteborg den 23 april 2020 (online), det andra den 16 juni 2021 (online).

Namn och ändamål

1. Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap eller Association Suédoise de Linguistique Appliquée (förkortat ASLA), som ingår i den internationella organisationen Association Internationale de Linguistique Appliquée (förkortat AILA), har till ändamål att främja språkvetenskaplig forskning med anknytning till praktiska språkproblem i samhället samt att informera om sådan forskning och bidra till spridning av forskningsresultaten.

2. ASLA ska söka nå detta ändamål speciellt på följande sätt:
a) genom att anordna konferenser, symposier och seminarier
b) genom att sprida information om ASLA:s verksamhet och om tillämpad språkvetenskaplig forskning
c) genom att distribuera AILA Newsletter och annan information från AILA
d) genom att delta i AILA:s forskningsnätverk och arbetsgrupper.

3. Envar medlem av ASLA kan till styrelsen inge förslag till arbetsuppgifter enligt ändamålsbeskrivningen.

Medlemskap

4. Medlem i ASLA – och därigenom också i AILA – är var och en som vill främja föreningens syften och som betalt gällande medlemsavgift.

Verkställande organ och val

5. ASLA:s styrelse består av 10 medlemmar. Inom styrelsen finns ett arbetsutskott bestående av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och kassören.

6. Val av styrelsemedlemmar sker vid ASLA:s årsmöte. Endast enskilda medlemmar i ASLA kan rösta och inneha styrelseposter.

7. Årsmötet väljer ordförande och kassör. Övriga funktionärer utses inom styrelsen.

8. Styrelsemedlemmarna väljs för en period av tre år. En styrelseledamot kan omväljas för högst ytterligare två treårsperioder.

9. Vid årsmötet väljs också en revisor och en revisorssuppleant.

10. Årsmötet utser en valberedning med tre ledamöter. Envar medlem av ASLA kan till valberedningens ledamöter inge nomineringsförslag till styrelseledamot eller revisor. Nomineringsförslagen ska meddelas samtliga medlemmar i samband med kallelse till årsmötet.

11. Styrelsen är ansvarig för föreningens ekonomi. När situationen så kräver kan ett enigt arbetsutskott fatta beslut om ekonomiska åtgärder. Dessa beslut ska sedan rapporteras för styrelsen.

12. Inom ASLA kan med styrelsens godkännande arbetsgrupper och regionala avdelningar bildas.

13. ASLA kan etablera samarbete med organisationer och myndigheter inom och utom landet; styrelsen utser delegater och kommittéledamöter härför.

Verksamhetsår

14. Verksamhetsåret sträcker sig från 1 januari till 31 december.

15. Årsmöte hålls senast 6 månader efter verksamhetsårets utgång.

Övrigt

16. ASLA representeras vid AILA:s International Committee Meeting av en ASLA-medlem, som väljs så att ingetdera könet får representera ASLA mer än 3 gånger i sträck.

Stadgeändringar

17. Ändringar i ASLA:s stadgar sker genom beslut vid två på varandra följande årsmöten.