Milena Zart tilldelas ASLA:s uppsatspris 2020

Milena Zart tilldelas ASLA:s uppsatspris 2020 för sin masteruppsats ”Språket är nyckeln”. Diskurser om integration i det politiska samtalet. Uppsatsen är skriven inom masterprogrammet i svenska vid Uppsala universitet. Milena Zart är i dag verksam vid Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk på Institutionen för nordiska språk i Uppsala och antagen till forskarutbildningen på samma institution.

Författaren lämnar ett viktigt kunskapsbidrag till den språkvetenskapliga forskningen om politisk diskurs som rör migrations- och integrationsfrågor. Integrationsdiskurser har i mycket liten utsträckning studerats inom språkvetenskapen och uppsatsen fyller därmed en tydlig forskningslucka och ökar förståelsen för hur integration genom språket formas till en meningsfull politisk praktik. Författaren visar med sin uppsats mycket god kunskap om postkolonial teori och kopplar på ett insiktsfullt sätt analysresultaten till teoretiska begrepp som ”andrafiering”, ”eurocentrism” och ”diskriminering”. Därmed stärks kopplingen mellan språklig framställning å ena sidan och makt, sociala relationer och politisk kontext å andra sidan.

Uppsatsen kan laddas ned kostnadsfritt i DiVA.

Kommentera