Jim Degrenius tilldelas ASLA:s uppsatspris 2022

Jim Degrenius tilldelas ASLA:s uppsatspris 2022 för sin magisteruppsats Flerspråkighet i samtida svensk raplyrik – performativitet, pragmatik och poesi. Uppsatsen är skriven vid Högskolan Dalarna. Jim Degrenius är i dag verksam som doktorand i svenska språket vid Institutionen för svenska språket vid Linnéuniversitetet. Nedan följer bedömargruppens motivering.

Magisteruppsatsen undersöker språkväxlingens funktioner och dess roll i menings- och identitetsskapande i tolv utvalda svenska raptexter. Författaren lyckas sammanställa relevant forskning om exempelvis kodväxling och performativitet på ett skickligt sätt och därigenom hitta sin egen ingång i raplyrikens forskning ur ett flerspråkighetsperspektiv.

I resultatkapitlet vävs olika kunskapsområden ihop för att ge robusta och övertygande kvalitativa analyser som ofta hamnar i gränslandet mellan språk- och litteraturvetenskap i tolkningsarbetet. Vidare förankras tolkningarna mot bakgrunden av hiphop och rap som genre och konstnärlig framställning. Tolkningsarbetet har också krävt ett gediget språkligt detektivarbete i en imponerande rad olika språk och språkvarieteter, inklusive de som är mindre allmänt kända i Sverige från turkiska till lettiska, från persiska till portugisiska. Analyserna visar hur språkväxlingens funktioner kan kopplas till genretypiska drag som konstruktionen av autenticitet, framställningen av jaget, hanteringen av rim och rytm och spänningen mellan det lokala och det globala. Det framgår också hur språkväxlingen kan gestalta ett kulturellt mellanförskap.

Uppsatsen uppvisar bra koherens mellan forskningsfrågor, metod, tolkningslinjer, resultat och slutsatser. Texten är dessutom välskriven och håller hög kvalitet vad gäller språk, stil, struktur och vetenskaplig stringens.

Avslutningsvis utgör uppsatsen ett viktigt och nydanande forskningsbidrag om flerspråkig raplyrik i en samtida svensk kontext.

Uppsatsen kan laddas ned i DiVA

Kommentera