Nationella nätverket för engelska med didaktisk inriktning – English Education Scholars Sweden (EESS)

Varmt välkomna till nätverket English Education Scholars Sweden (EESS) som är ASLA:s nätverk för forskare och lärare i engelska med didaktisk eller utbildningsvetenskaplig inriktning! Nätverket är tänkt som en gemenskap där vi som är intresserade av ämnet engelska i förskola, skola, vuxenutbildning och högre utbildning ska kunna ses och utbyta idéer, erfarenheter, forskning, samt rollen som lärarutbildare och annat som vi finner är relevant. På ASLA-symposiet 2024 vid Högskolan Dalarna den 18-19 april, träffas vi för första gången och arrangerar panelen Changing English in a Changing World.

Changing English in a Changing World

Engelska är ett ämne som har en speciell roll i det svenska skolsystemet. Det är ett kärnämne men även det enda främmande språk som innehar obligatorisk status för alla elever. Svenska elevers engelskkunskaper rankas ofta högt i olika internationella jämförelser och engelska betraktas som nödvändigt för att kunna vara delaktig i internationella sammanhang. Men i dagens svenska skola beräknas ca 30% av eleverna tala ett annat språk i hemmet än svenska och många av dem möter idag ämnet engelska inte först och främst som ett andraspråk, utan som kanske ett tredje eller fjärde språk. Även av andra skäl håller ämnet engelska på att förändras, särskilt tillgången till engelska språket via olika media. Detta leder till att eleverna kommer till skolan med mycket varierade förkunskaper, vilket skapar en rad nya didaktiska utmaningar för lärare, elever och lärarutbildare i engelskämnet. Engelska som skolämne håller alltså på att byta skepnad.

Tack vare ett generöst bidrag från Riksbankens Jubileumsfond kommer panelen att samla forskare från hela Sverige, med tillägg av ett bidrag från Norge. Totalt blir det 9 presentationer (se listan nedan). Syftet med panelen är att bidra till en fördjupad, evidensbaserad förståelse av undervisning och lärande i och utanför klassrummet. Panelen avslutas med ett nätverksmöte där vi diskuterar framtida samarbetsvägar, inklusive regelbundna mötesplatser.

En preliminär plan är att anordna nätverksträffar, inklusive forskningspresentationer, en gång per år som en del av ASLA-symposiet respektive National Forum for English Studies.

Program för panelen vid ASLA-symposiet

Topic Presenter
Welcome and Introduction Marie Källkvist (Linnéuniveristet), Jenny Bergström (Umeå universitet) och Elin Nylander (Lunds universitet)
English among 3-7-year-olds in Sweden Liss Kerstin Sylvén & Pia Williams (Göteborg)
Another STAGE for learning: Starting age of formal instruction, extramural English, and L2 English proficiency levels Pia Sundqvist & Nasrin Ulfat
(Universitet i Oslo)
Pre-service English teachers’ understanding of mixed proficiency in the Swedish primary classroom Parvin Gheitasi & BethAnne Paulsrud (Dalarna)
When learning English is a multi-centred activity: modelling motivation in and beyond the classroom Alastair Henry (Lund)
Predictors of English proficiency levels in Swedish lower secondary school: A quantitative analysis Andrea Schalley, Marika Kjellén & Marie Tåqvist (Karlstad)
A best practice in lower secondary schools? A nexus analysis of a lead EFL teacher’s (trans)languaging practices Marie Källkvist (Linnéuniversitet), Henrik Gyllstad (Lund), Erica Sandlund (Karlstad) & Pia Sundqvist (Oslo)
Language Education in the periphery of the Swedish school: the case of English at the Language Introduction Programme Jenny Bergström (Umeå)
Vocabulary depth and pedagogical translanguaging on the individual scale: A vocabulary intervention from an upper-secondary school English classroom in Sweden Elin Nylander (Lund)
Linguistic justice in the language classroom: Teaching English in and through diversity Josep Soler (Stockholm)

 

Kontaktuppgifter