Inbjudan att lämna förslag till mottagare av ASLA:s uppsatspris 2024

ASLA (Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap) inbjuder härmed till nomineringar för bästa magister-/masteruppsats eller examensarbete på avancerad nivå vid svenska lärosäten i ett ämne som faller inom tillämpad språkvetenskap. Priset kommer att gälla uppsatser examinerade från och med 1 november 2021, hela 2022 och fram till 31 oktober 2023. Förslag på uppsatser bör komma från [Fortsätt …]

Jim Degrenius tilldelas ASLA:s uppsatspris 2022

Jim Degrenius tilldelas ASLA:s uppsatspris 2022 för sin magisteruppsats Flerspråkighet i samtida svensk raplyrik – performativitet, pragmatik och poesi. Uppsatsen är skriven vid Högskolan Dalarna. Jim Degrenius är i dag verksam som doktorand i svenska språket vid Institutionen för svenska språket vid Linnéuniversitetet. Nedan följer bedömargruppens motivering. Magisteruppsatsen undersöker språkväxlingens funktioner och dess roll i [Fortsätt …]

Inbjudan att lämna förslag till mottagare av ASLA:s uppsatspris 2022

ASLA (Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap) inbjuder härmed till nomineringar för bästa magister-/masteruppsats eller examensarbete på avancerad nivå vid svenska lärosäten i ett ämne som faller inom tillämpad språkvetenskap. Priset kommer att gälla uppsatser examinerade under 2020 och 2021, men senast den 31 oktober 2021. Förslag på uppsatser kan komma från handledare, medbedömare eller examinator. [Fortsätt …]

Milena Zart tilldelas ASLA:s uppsatspris 2020

Milena Zart tilldelas ASLA:s uppsatspris 2020 för sin masteruppsats ”Språket är nyckeln”. Diskurser om integration i det politiska samtalet. Uppsatsen är skriven inom masterprogrammet i svenska vid Uppsala universitet. Milena Zart är i dag verksam vid Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk på Institutionen för nordiska språk i Uppsala och antagen [Fortsätt …]

Inbjudan att lämna förslag till mottagare av ASLA:s uppsatspris 2020

ASLA (Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap) inbjuder härmed till nomineringar för bästa magister- eller masteruppsats vid svenska lärosäten i ett ämne som faller inom tillämpad språkvetenskap. Priset kommer att gälla uppsatser examinerade under 2018 och 2019, men senast den 31 oktober 2019. Förslag på uppsatser kan komma från handledare, medbedömare eller examinator. Priset delas ut [Fortsätt …]

Anna Heuman får ASLA:s uppsatspris 2018

Anna Heuman tilldelas ASLA:s uppsatspris 2018 för sin masteruppsats ”Øresundsbron ligger som en åndelig Berlinmur mellem det danske og det svenske”: En diskursanalys av grannlandskonstruktionen i den dansk-svenska invandringsdebattenen. Uppsatsen är skriven inom masterprogrammet i Skandinavistik vid Uppsala universitet. Anna Heuman är i dag verksam som doktorand i svenska språket vid Örebro universitet. I sin [Fortsätt …]